[:ca _i=”0″ _address=”0″ /]

BENVINGuTS A CAIBA

Construccions i Rehabilitacions

La nostra societat fou constituïda l’any 1962 amb el nom inicial de CONSTRUCCIONES CAMPS Y BALL.LLOSERA, S.A. i posteriorment passà a anomenar-se CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS CAIBA S.A.
Avui en dia l’empresa conserva el seu caràcter familiar i l’actual societat la gestionen els successors dels socis fundadors de la família Camps.

Serveis

Rehabilitacció i construcció

El nostre àmbit de treball comprèn la rehabilitació d’edificacions, la construcció d’habitatges unifamiliars i plurifamiliars, d’escoles, naus industrials, oficines bancàries, reformes de vivendes, rehabilitació de façanes…, i en general , la construcció, rehabilitació i manteniment de tot tipus d’edificacions segons la demanda dels clients. L’àrea geogràfica en que desenvolupem els nostres treballs és provincial i, principalment, a la comarca del Gironès.

Obra civil

Realitzem totes les activitats derivades de la construcció d’obra civil, tant públiques com privades, realitzant, com a contractistes d’obres, una àmplia gamma d’edificacions per a clients tant diversos com l’Estat, la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, entitats privades, particulars i comunitats de propietaris.

Sobre nosaltres

Personal Qualificat

Disposem de personal qualificat, amb una àmplia experiència, en plantilla, i d’una extensa relació de col·laboradors que ens permeten desenvolupar un ampli ventall de tasques en el sector de la construcció. CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS CAIBA S.A. està qualificada pel Ministeri d’Economia i Hisenda dins el Registro Oficial de Empresas Clasificadas com a Contractistes de l’Estat. Inclosa en un gran nombre de grups, destaquem especialment la nostra presència en el grup K-7, “Restauració de béns immobles historicoartístics”.

Vol contactar amb nosaltres

Poden fer-ho omplint aquest formulari, trucant al
972 202 972 
enviant un email a caiba@caiba.cat i en breu ens posarem en contacte, amb vostè.

Gràcies

14 + 1 =

[:en _i=”6″ _address=”6″ /]

WELCOME TO CAIBA

Constructions and Rehabilitations

Our company was established in 1962 with the initial name of CONSTRUCCIONES CAMPS Y BALL.LLOSERA, S.A. and subsequently renamed  CONSTRUCTIONS AND REHABILITATIONS CAIBA S.A. Today, the company retains its family character and the current company is managed by the successors of the founding partners of the Camps family.

Services

Rehabilitation and construction

Our field of work includes the rehabilitation of buildings, the construction of single-family and multi-family houses, schools, industrial buildings, banking offices, renovations of houses, façade renovation … and, in general, the construction, rehabilitation and maintenance of all types of buildings according to the demand of customers. The geographical area in which we carry out our work is provincial and, mainly, in the Gironès region.

Civil works

We carry out all the activities derived from the construction of civil works, both public and private, carrying out, as works contractors, a wide range of buildings for clients as diverse as the State, the Generalitat de Catalunya, City Councils, private entities, individuals and communities of owners.

About us

Qualified staff

We have qualified staff, with extensive experience, staff, and an extensive list of collaborators that allow us to develop a wide range of tasks in the construction sector. CONSTRUCTIONS AND REHABILITATIONS CAIBA S.A. is qualified by the Ministry of Economy and Finance in the Official Register of Classified Companies as State Contractors. Included in a large number of groups, we especially emphasize our presence in the group K-7, “Restoration of historic-artistic real estate.”

Contact us?

You can do this by filling out this form, by calling
972 202 972 or by sending an email to caiba@caiba.cat

and we will contact you shortly, with you.

Thanks

10 + 6 =

[:es _i=”12″ _address=”12″ /]

BIENVENIDOS A CAIBA

Construcciones y Rehabilitaciones

Nuestra societat fue constituida el año 1962 con el nombre inicial de CONSTRUCCIONES CAMPS Y BALL.LLOSERA, S.A. y posteriormente pasó a llamarse CONSTRUCCIONS I REHABILITACIONS CAIBA S.A.
Hoy en día la empresa conserva su carácter familiar y la actual sociedad la gestionan los sucesores de los socios fundadores de la familia Camps.

Servicios

Rehabilitacció i construcció

Nuestro ámbito de trabajo comprende la rehabilitación de edificaciones, la construcción de viviendas unifamiliares y plurifamiliares, de escuelas, naves industriales, oficinas bancarias, reformas de viviendas, rehabilitación de fachadas …, y en general, la construcción, rehabilitación y mantenimiento de todo tipo de edificaciones según la demanda de los clientes. El área geográfica en que desarrollamos nuestros trabajos es provincial y, principalmente, en la comarca del Gironès.

Obra civil

Realizamos todas las actividades derivadas de la construcción de obra civil, tanto públicas como privadas, realizando, como contratistas de obras, una amplia gama de edificaciones para clientes tan diversos como el Estado, la Generalidad de Cataluña, Ayuntamientos, entidades privadas, particulares y comunidades de propietarios.

Sobre nosotros

Personal Cualificado

Disponemos de personal cualificado, con una amplia experiencia, en plantilla, y de una extensa relación de colaboradores que nos permiten desarrollar un amplio abanico de tareas en el sector de la construcción. CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES CAIB S.A. está calificada por el Ministerio de Economía y Hacienda en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas como Contratistas del Estado. Incluida en un gran número de grupos, destacamos especialmente nuestra presencia en el grupo K-7, “Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos”.

Quieren contactar con nosotros

Pueden hacerlo rellenando este formulario, llamando
al 972 202 972 o enviando un email a caiba@caiba.cat
y en breve nos pondremos en contacto, con usted.

gracias

9 + 14 =

[: _i=”18″ _address=”18″ /]